PRAVIDLA SOUTĚŽE DIGITÁLNÍ AGENTURY INAGO „O VOLNÉ MINUTY  V CARSHARINGU CAR4WAY“ 

(dále jen „soutěž“) 

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ, SOUHLAS S UŽITÍM FOTOGRAFIE A  PŘIHLÁŠENÍ K ODBĚRU NEWSLETTERŮ DIGITÁLNÍ AGENTURY INAGO 

1) Pořadatel soutěže 

Pořadatelem soutěže je společnost INAGO s.r.o., IČO: 083 22 562, se sídlem  RuprechHcká 387/49, 460 01 Liberec 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném  Krajským soudem v ÚsX nad Labem, sp. zn. C 43886 (dále jen „pořadatel“).  

2) Doba a místo konání soutěže 

Soutěž probíhá od 8:00 hod dne 17. 5. 2023 do 22:00 hod dne 17. 5. 2023. Soutěž probíhá na veletrhu a konferenci pro e-commerce komunitu Reshoper na  letenském výstavišH PVA Expo Praha na stánku pořadatele č. 83. Kompletní pravidla  jsou k dispozici na stánku pořadatele a také jsou uveřejněna na webových stránkách  pořadatele hfps://inago.cz/  

3) Podmínky účas` soutěže 

Soutěže se může zúčastnit každá svéprávná fyzická osoba starší 18 let, která je držitelem  platného řidičského oprávnění pro osobní automobily (dále jen „soutěžící“).  Podmínkou účasH v soutěži je registrace soutěžícího prostřednictvím aplikace Tally.  Jedná se o jednoduchý formulář, ve kterém soutěžící uvede své jméno a příjmení a  kontaktní e-mail. Každý soutěžící může uvést pouze jeden kontaktní e-mail. Soutěžící je  povinen vyplnit pravdivě údaje. Soutěžící, který uvede fikHvní nebo falešný e-mail nebo  nepravdivé jméno a příjmení pořadatel vyloučí ze soutěže. 

Soutěže se nemohou účastnit zaměstnanci pořadatele, dále společnosH CAR4WAY a.s.,  IČO: 251 31 401, se sídlem Choťánky 166, 290 01 Poděbrady (dále jen „CAR4WAY“)  podílející se na zajištění soutěže a jejich osoby blízké ve smyslu ustanovení § 116 zákona  č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.  

4) Pravidla soutěže 

V rámci soutěže bude pořadatelem losováno 5 výherců ze všech přihlášených  soutěžitelů, kteří splňují všechny podmínky soutěže. Každý z výherců získá 30 volných  minut v carsharingu společnosH CAR4WAY, která je největší českou firmou provozující  sdílení aut neboli carsharing (dále jen „výhra“).  

Výherci jsou náhodně losováni a pořadí výherců není rozhodující, každý získává stejnou  výhru. Soutěžící může vyhrát v soutěži pouze jednou.  

Pořadatel provede losování výherců nejpozději do 24. 5. 2023 a následně bude  kontaktovat výherce na e-mail, který uvedl při registraci.  

ÚčasX v soutěži vyjadřuje soutěžící souhlas s podmínkami a pravidly soutěže a zavazuje  se je dodržovat a neporušovat právní řád České republiky. Při nesplnění všech  podmínek soutěže ztrácí soutěžící nárok na výhru. 

5) Výhra 

Soutěžící, který bude náhodně vylosován, získá 30 volných minut v carsharingu  CAR4WAY. Pořadatel zašle výherci veškeré informace k uplatnění výhry u CAR4WAY na  kontaktní e-mail. 

Účast v soutěži ani výhra není právně vymahatelná. Výhru nelze převádět na jinou  osobou, nelze ji proplácet v hotovosH ani místo ní poskytnout jinou věcnou náhradu.  O výhře bude výherce informován nejpozději do 7 pracovních dnů od ukončení soutěže.  V případě, že výherce neuplatní u CAR4WAY svoji výhru do 3 měsíců od oznámení o  výhře, nárok na výhru zanikne a výhra nebude udělena.  

Pokud by se výhercem měl stát soutěžící, kterému není možné podle těchto pravidel a  podmínek výhru poskytnout, pak se výhra neodevzdá, resp. nezíská volné minuty a  pořadatel nelosuje dalšího výherce. 

6) Všeobecná ustanovení 

Pořadatel nenese odpovědnost za technické problémy, chyby či vady v souvislosH  s pořádáním soutěže včetně funkčnosH webové stránky, na které jsou uveřejněna tato  pravidla soutěže a aplikace Tally k registraci soutěžících.  

Pořadatel dále nenese odpovědnost za rizika, škody a závazky soutěžících, výherců a  třeXch osob v souvislosH se soutěží a výhrou. 

Pořadatel si vyhrazuje právo na rozhodnuX ve všech záležitostech soutěže včetně  změny pravidel a podmínek, přerušení, pozastavení, zkrácení či ukončení soutěže bez  náhrady soutěžícím. Pořadatel změnu ohlásí a uveřejní na svých webových stránkách  hfps://inago.cz/ a soutěžící se změnami seznámí také osobně v době konání  konference Reshoper, PVA Expo Praha, stánek č. 83.  

Přičemž upozornění (noHfikace) na jakoukoliv změnu v soutěži proběhne z důvodu  efekHvnosH a dosahu k soutěžícím také na Instagramovém účtu pořadatele (nickname inagocz) prostřednictvím příspěvku ve stories a feedu.  

Pořadatel si dále vyhrazuje právo na vyloučení jakéhokoliv soutěžícího ze soutěže bez  nároku na jakoukoliv náhradu zejména z důvodu nedodržení pravidel a podmínek  soutěže, porušení právního řádu České republiky, jednání v rozporu s dobrými mravy či  obdobného jednání, které by svou povahou mohlo být posouzeno jako poškozující  soutěž.  

7) Souhlas se zpracováním osobních údajů v rámci soutěže 

Soutěžící registrací do soutěže vyplněním jména a příjmení a kontaktního e-mailu do aplikaci Tally uděluje pořadateli souhlas zpracováním poskytnutých údajů zejména za  účelem informování o výhře a zaslání veškerých informací k uplatnění výhry u  CAR4WAY či jiných záležitosX přímo souvisejících s organizací soutěže, a to na dobu 6  měsíců od udělení souhlasu (registrace). Ke zpracování osobních údajů bude docházet  ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických  osob v souvislosH se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o  zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a příslušného  prováděcího českého zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění 

pozdějších předpisů. Pořadatel soutěže je správcem poskytnutých osobních údajů,  zásady zpracování osobních údajů jsou uvedeny na webových stránkách pořadatele  hfps://inago.cz/ Osobní údaje mohou být předány třeXm osobám (CAR4WAY) pouze  v souvislosH s realizací výhry. 

Odvolání souhlasu s poskytnuXm a zpracováním osobních údajů před ukončením doby  trvání soutěže, má však za následek vyřazení soutěžícího ze soutěže. 

Práva subjektu údajů – soutěžích. Jako subjekt údajů máte uvedená práva, která pro  vás z právních předpisů vyplývají a která můžete kdykoliv uplatnit. Jedná se o: právo na přístup k osobním údajům, podle kterého máte právo získat od správce  informace o tom, jestli správce zpracovává vaše osobní údaje. Tuto informaci je správce  povinen vám bez zbytečného odkladu předat. Obsah informace je dán ustanovením  článku 15 nařízení GDPR. Správce má právo za poskytnuX informace požadovat  přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnuX informace; právo na opravu nebo výmaz osobních údajů, popřípadě omezení zpracování, podle  kterého máte právo na to, nechat opravit osobní údaje, které jsou nepřesné nebo  nesprávné. Pokud již vaše osobní údaje nejsou potřebné pro účely, ke kterým byly  shromážděny, nebo jsou zpracovávány proHprávně, máte právo požadovat jejich  výmaz. Pokud nechcete žádat výmaz osobních údajů, ale pouze dočasně omezit jejich  zpracování, můžete žádat omezení zpracování; 

právo požadovat vysvětlení v případě, že máte podezření, že zpracování osobních údajů  správcem je v rozporu s právními předpisy; 

právo obráHt se na Úřad pro ochranu osobních údajů v případě pochybnosX o  dodržování povinnosX souvisejících se zpracováním osobních údajů; 

právo na přenositelnost údajů, tj. právo získat osobní údaje, které se vás týkají, které  jste poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném  formátu, blíže viz. čl. 20 GDPR; 

právo vznést námitku proH zpracování osobních údajů, které jsou zpracovávány pro  účely splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci  nebo pro účely ochrany oprávněných zájmů správce. Správce zpracování ukončí bez  zbytečného odkladu, pokud neprokáže, že existuje oprávněný zájem/důvod pro  zpracování, který převažuje nad vaším zájmem, právy nebo svobodami; 

právo souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat, pokud jste udělili  správci souhlas se zpracováním osobních údajů. 

8) Souhlas s užipm fotografie soutěžícího  

Soutěžící uděluje svůj souhlas pořadateli účasX v soutěži s uveřejněním své fotografie  na webových stránkách pořadatele nebo na sociálních médiích – Facebook a Instagram  v souvislosH s konáním této soutěže a případnou výhrou. Souhlas s užiXm fotografie je  oprávněn soutěžící odvolat, a to jakýmkoliv způsobem. Pořadatel však doporučuje  využít kontaktní e-mail info@inago.cz 

9) Přihlášení k odběru newsleverů pořadatele 

Soutěžící registrací do soutěže formou vyplnění kontaktního e-mailu se zároveň  přihlašuje k odběru newsleferu pořadatele a uděluje mu souhlas s jeho zasíláním, a to 

na dobu 3 let od registrace do soutěže (prvního přihlášení). Souhlas s odběrem  newsleferu je oprávněn soutěžící odvolat, a to jakýmkoliv způsobem. Pořadatel  z důvodu rychlosH a efekHvnosH doporučuje soutěžícímu využít tlačítka „odhlásit se z  odběru“, které nalezne na konci newsleferu nebo kontaktovat pořadatele na jeho  kontaktní e-mail info@inago.cz 

Zásady zpracování osobních údajů jsou uvedeny na webových stránkách pořadatele  hfps://inago.cz/ 

10) Závěrečná ustanovení 

Tato pravidla a podmínky soutěže vstupují v platnost a účinnost dne 15.05.2023  V případě dotazů pro tuto soutěž mohou soutěžící využít kontaktní e-mail pořadatele  info@inago.cz nebo položit dotaz pořadateli osobně v době konání konference  Reshoper, PVA Expo Praha, stánek č. 83. 

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Tímto udělujete správci osobních údajů společnosti INAGO s.r.o., IČ: 083 22 562, se sídlem Ruprechtická 387/49, 460 01 Liberec 1 v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení GDPR„), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018,

souhlas se shromažďováním, uchováním a zpracováním vašich osobních údajů vámi poskytnutých správci.

Jaké údaje budou zpracovány:

Jméno a příjmení, 

Název společnosti,

IČO,

E-mailová adresa,

Telefonní číslo,

IP adresa,

Soubory cookies

Tyto osobní údaje budou správcem zpracovány po dobu 3 let na základě vámi uděleného souhlasu dle čl. 6, odst. 1, písm. a) nařízení GDPR za účelem nabídky služeb, uzavírání a plnění smluvních závazků.

Dalšími zpracovateli osobních údajů, kteří mohou zpracovávat údaje jsou:

 • poskytovatel webového rozhraní
 • poskytovatel softwaru
 • poskytovatel služby
 • poskytovatel aplikace

Cookies:

Správce shromažďuje na svých webových stránkách také soubory cookies, a to:

 • nutné (nezbytně) – není třeba udělení souhlasu od subjektu osobních údajů
 • preferenční
 • statistické
 • marketingové
 • neklasifikované

Dalším zpracovatelem osobních údajů, který může zpracovávat údaje je:

 • Poskytovatel softwaru: Google, Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube, Twitter, Seznam.cz, Ecomail.cz, Hotjar, Leady.cz 
 • případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb, aplikací, nyní ovšem nejsou ze strany správce využívány

Práva subjektu údajů, informace a přístup k osobním údajům

Jako subjekt údajů máte právo na přístup k mým osobním údajům, máte právo na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování. Máte právo požadovat informaci, jaké osobní údaje jsou zpracovávány a máte právo požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů.

Dále máte právo vznést námitku proti zpracování, jakož i práva na přenositelnost údajů (tj. právo získat osobní údaje, které se mne týkají, které jsem poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, blíže viz. čl. 20 nařízení GDPR).

Máte právo souhlas kdykoli odvolat, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním, pokud je zpracování založeno na čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) nařízení GDPR. To znamená, že takové právo nemáte zejména tehdy, pokud je zpracování nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje (zejména povinnosti vztahující se k LVTČ).

Jako subjekt údajů jste informován o tom, že souhlas s poskytnutím údajů můžete odvolat odesláním e-mailu na adresu info@inago.cz.

Jako subjekt údajů máte právo požádat o informaci o zpracování svých osobních údajů, přičemž tuto informaci je správce povinen vám bez zbytečného odkladu předat. Obsah informace je dán ustanovením článku 15 nařízení GDPR. Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Jako subjekt údajů máte v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů právo, obrátit se na správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Jako subjekt údajů prohlašujete, že jste si vědom(a) svých práv podle kapitoly III nařízení GDRP.

Prohlašujete, že všechny poskytnuté údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.

Tento souhlas je svobodný a vědomý projev vůle subjektu údajů, jehož obsahem je svolení subjektu údajů se zpracováním osobních údajů.

 

Informace o zpracování osobních údajů

Správci osobních údajů společnost INAGO s.r.o., IČ: 083 22 562, se sídlem Ruprechtická 387/49, 460 01 Liberec 1 ve smyslu nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení GDPR„), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018, shromažďuje, uchovává a zpracovává tyto osobní údaje:

Jméno a příjmení, 

Název společnosti,

IČO,

E-mailová adresa,

Telefonní číslo,

IP adresa,

Soubory cookies

Tyto osobní údaje budou správcem zpracovány po dobu 3 let na základě plnění smlouvy za účelem vyplnění kontaktního formuláře (nezávazná poptávka na služby) a na základě oprávněného zájmu správce za účelem zasílání obchodních sdělení a newsletterů stávajícím klientům správce.

Dalšími zpracovateli osobních údajů, kteří mohou zpracovávat údaje pro správce jsou:

 • poskytovatel webového rozhraní
 • poskytovatel softwaru
 • poskytovatel služby
 • poskytovatel aplikace

Cookies:

Správce shromažďuje na svých webových stránkách také soubory cookies, a to:

 • nutné (nezbytně) – není třeba udělení souhlasu od subjektu osobních údajů

Proti sběru osobních údajů má návštěvník webových stránek možnost vznést námitku s nesouhlasem, a to prostřednictvím e-mailu: info@inago.cz

Dalším zpracovatelem osobních údajů, který může zpracovávat údaje je:

 • poskytovatel softwaru: Ecomail.cz 
 • případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb, aplikací, nyní ovšem nejsou ze strany správce využívány

Práva subjektu údajů, informace a přístup k osobním údajům

Jako subjekt údajů máte právo na přístup ke svým osobním údajům, máte právo na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování. Máte právo požadovat informaci, jaké osobní údaje jsou zpracovávány a máte právo požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů.

Dále máte právo vznést námitku proti zpracování, jakož i práva na přenositelnost údajů (tj. právo získat osobní údaje, které se vás týkají, které jste poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, blíže viz. čl. 20 nařízení GDPR).

Jako subjekt údajů máte právo požádat o informaci o zpracování svých osobních údajů, přičemž tuto informaci je správce povinen vám bez zbytečného odkladu předat. Obsah informace je dán ustanovením článku 15 nařízení GDPR. Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Jako subjekt údajů máte v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů právo, obrátit se na správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Menu